Japan Chapter

Japan-32   Japan Chapter Members List

INTERNATIONAL FENG SHUI ASSOCIATION

JAPAN CHAPTER

 

Kiitsu Yamamichi

President
Kiitsu Yamamichi

Vice President
Hitoshi Kawamoto

Director
Masako Amati

Auditor
Yoshiki Shintaku

Members Listing

Full
Kiitsu Yamamichi
Hitoshi Kawamoto
Masako Amati
Yoshinori Shintaku
Sachiko Oka
Noriko Hamamoto
Mayuko Fujii
Miyuki Asano
Yasuko Kotani
Miyuki Maeda
Tsutashi Hatakenaka
Hiroyasu Ikegami
Yoshie Yamashita
Hideyuki Takagi
Hitoshi Shimizu
Tomiko Maeda
Tanaka Yoichiro
Aiko Morita
Takeo Tanigawa
Takamichi Sato
Yuko Nagai
Keiko Tanaka
Masahiko Fukusima
Ryou Takeuchi
Aki Yoshida
Chizu Muto
Masami Motomura
Keiko Iwasawa
Kiyomi Takahashi
Naoko Otsuki
Shinra Kamei
Masato Kusunoki
Munenori Kawano
Mika Yamashita
Masayasu Sato
Michio Ysukamoto

Affiliate
Betty Igarashi
Akio Sato
Mikako Asai
Federico Cazzaniga

 

Members Login

Membership Subscription

IFSA Membership Subscription

Upcoming Events

No events

IFSC 2021 Malaysia

ifsc logo

ReScHEDULED DUE TO COVID-19

Visit www.fengshui-convention.com

IFSA Masters Series Webinar on 27 Jun 2020

NEWS